52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

8
Porządek dzienny
52. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 22, 23 i 24 listopada 2017 r.

w dniu 22 listopada 2017 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1976 i 1993) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Joanna Borowiak.
 2.   Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1973 i 1991) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Krzysztof Kubów.
 3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Robert Warwas.
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1930 i 2005) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Artur Soboń.
 6. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1965 i 2006) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Gabriela Masłowska.
 7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 1964 i 2007) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Marek Polak.
 8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druki nr 1880 i 2022) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.
 9. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2003) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadniają Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek oraz Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Zofia Romaszewska.
 10. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2002) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 10 i 11
  - uzasadniają Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek oraz Doradca Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Zofia Romaszewska.
 11. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1697) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 10 i 11
  - uzasadnia poseł Borys Budka.
 12. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druki nr 870 i 1958) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Janusz Śniadek.
 13. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci (druki nr 1954 i 1980) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
 14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce (druki nr 1952 i 1979) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Szymon Giżyński.

 1. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej (druki nr 1990 i 1994) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Elżbieta Zielińska.
 2. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2008 i 2021) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Halina Szydełko.
 3. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1945 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
w dniu 23 listopada 2017 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druki nr 2014 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski. 
 4. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1988, 1988-A i 2024) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Andrzej Gawron.
 5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 22 i 23
  - uzasadnia poseł Łukasz Schreiber.
 6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 22 i 23
  - uzasadnia poseł Andrzej Maciejewski.
 7. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 1912) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia poseł Tomasz Szymański.
 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (druk nr 1913) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia poseł Mieczysław Kasprzak.
 9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1914) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - uzasadnia poseł Błażej Parda.
 10. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 1977 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
 11. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr 2000 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
 12.   Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2010 i 2016) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.
 13. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2011 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
 14.   Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druki nr 2012 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł 
 15. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2013 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół* 
  - sprawozdawca poseł Rafał Weber. 
w dniu 24 listopada 2017 r.

 1. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr )*
 2. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1918) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  - wystąpienia Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej.
Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015