53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

6

Porządek dzienny

53. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2017 r.
(środa – piątek)

Początek obrad w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

 1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 1871 i 2031)
  - sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 2. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1385 i 1999)
  - sprawozdawca poseł Małgorzata Gosiewska.
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995)
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 9.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056)
  - uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2033)
  - uzasadnia poseł Marek Ast.
 11. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1996)
  - uzasadnia poseł Robert Warwas.
 12. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047)
  - sprawozdawca poseł Włodzimierz Bernacki.
 13. Przedstawione przez Radę Ministrów dokumenty: „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.” oraz „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.” (druki nr 776 i 1801) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1861)
  - wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz poseł Katarzyny Czochary.
Pytania w sprawach bieżących.
Informacja bieżąca.
___________________________________________________________
Porządek dzienny może być uzupełniony o:
 1.   Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1931 i )
  - sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 2. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druki nr 1932 i )
  - sprawozdawca poseł Waldemar Olejniczak.
 3. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2003 i )
 4. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2002 i )
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963 i )
 6. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 2045 i )
 7. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druki nr 1916 i )
 8. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 2038 i )
 9. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2048 i )
 10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2009 i )
 11. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druki nr 2057 i ).
Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015