O szkole muzycznej

30 stycznia 2012 r. wspólnie z radnym Tomaszem Pituchą złożyłem interpelację w sprawie realizacji remontu budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Narutowicza w Lublinie.

Szanowny Panie Prezydencie,

Od prawie roku trwają prace remontowe w budynku przy ul. Narutowicza zajmowanym dawniej przez Gimnazjum nr 13, mające na celu przystosowanie go dla potrzeb Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego. Inicjatywa tym bardziej słuszna i potrzebna, że szkoła kształci wielu uczniów, chcących rozwijać swoją pasję ponad program szkoły ogólnokształcącej. Szkoła i jej wychowankowie aktywnie uczestniczą w wielu miejskich wydarzeniach kulturalnych, a w przyszłości mają szansę zasilić nasze instytucje kultury.

Środowisko szkoły, grono pedagogiczne i rodzice są jednak zaniepokojeni przebiegiem i zakresem podjętego remontu, gdyż może on – ich zdaniem – nie przynieść oczekiwanych i zadowalających efektów.

Przeprowadzona analiza dokumentacji technicznej zwartej w SIWZ nasuwa wnioski, iż brak jest projektu akustycznego, obliczeń z zakresu akustyki, a nawet opisu w jaki sposób osiągnąć odpowiednie, odbiegające przecież od standardowych, wymagania z zakresu akustyki. Dotyczy to zarówno pokoi ćwiczeń, sali kameralnej, jak i sali koncertowej.

Projekt remontu zawiera ponadto inne niedoróbki. Przykładem jest sala kameralna zlokalizowana na poddaszu gmachu szkoły. Na jej środkowej osi pozostawiono kilka słupów, które utrudniają aranżacje pomieszczenia, zaburzają akustykę oraz w znacznym stopniu utrudniają komunikację widzów z wykonawcami. Jeszcze większym problemem, zarówno w przekonaniu użytkowników, jak i branżystów z zakresu akustyki, jest sposób zaprojektowania sali koncertowej. Rząd stalowo-betonowych filarów, projektowana ścianka przesuwana, skomplikowana komunikacja – to tylko niektóre uwagi, przy czym największą z nich jest kwestia dotycząca akustyki.

W kontekście opisanej pobieżnie sytuacji nasuwa się szereg wątpliwości i pytań o których wyjaśnienie uprzejmie prosimy:

  1. Czy wymagania postawione przez inwestora odnośnie sporządzenia dokumentacji zostały odpowiednio sprecyzowane (uwzględniając szczególne potrzeby szkoły muzycznej) i zawierały wykonanie opracowania akustycznego?
  2. Czy wykonana dokumentacja została sprawdzona i odebrana bez zastrzeżeń odnośnie do zakresu i cech funkcjonalno-użytkowych?
  3. Dlaczego ogłoszono przetarg na remont bez wykonania projektu akustycznego?

Postęp prac budowlanych sprawia, że pilne staje się podjęcie decyzji w sprawie dalszego przebiegu remontu. Może się bowiem zdarzyć, że środki w kwocie zbliżonej do 10 mln. zł. nie przyniosą oczekiwanych i zadowalających efektów. Szkoła, a zwłaszcza sala kameralna i koncertowa, będą przecież służyć nie tylko uczniom, ale całej społeczności naszego miasta i powinny stać się miejscem wielu ważnych wydarzeń kulturalnych. Niejednokrotnie będą z pewnością gościć wysokiej klasy artystów i wymagającą publiczność. Tym bardziej niezbędne jest, aby stanowiły naszą wizytówkę i były wykonane na miarę XXI w.

Prosimy zatem Pana Prezydenta o podjęcie niezbędnych działań prowadzących do konstruktywnego wyjścia zaistniałej sytuacji. Być może zasadne będzie wstrzymanie budowy do czasu sporządzania stosownych ekspertyz i dodatkowych projektów zwłaszcza, że część prac podziemnych nie może zostać wykonana z uwagi na nieprzewidziane przeszkody.

Łączymy wyrazy szacunku

/-/ Sylwester Tułajew

/-/ Tomasz Pitucha

Facebook Facebook Instagram Twitter
Lublin, czerwiec 2015